Podmínky ochrany osobních údajů

Tento dokument obsahuje informace týkající se zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rdy (EU) 2016/697, poskytovaných společnosti JONAP - výroba obuvi s.r.o., IČ: 293 95 739, sídlem Paseka 329, PSČ 783 97 jakožto správci osobních údajů (dále jen “správce). Subjektem zpracování osobních jste v případě, že navštívíte internetový obchod správce na www.jonap.cz (dále jen “internetový obchod”), registrujete si zde uživatelský účet nebo na internetovém obchodě uskutečníte objednávku, a to i bez registrace uživatelského účtu.

 

I. Základní ustanovení

 

1 . Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Paseka 329, PSČ 783 97

Email:  info@jonap.cz

Telefon: 603 544 448

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a a osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává tyto osobní údaje:

 

 • identifikační údaje,
 • kontaktní a adresní údaje,
 • údaje nezbytné pro realizaci platebního styku,
 • přihlašovací údaje,
 • informace o objednaném zboží nebo službách, 
 • o smlouvě a o jejím plnění,
 • údaje o Vašem chování na webu (tzv. cookies)
 • informace o míře a způsobu využívání služeb a informace o spokojenosti s nákupem.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


  IV. Doba uchovávání údajů

  1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu;
 • u vybraných osobních údajů dochází k jejich uchování po dobu, po kterou je toho uchovávání vyžadováno právními předpisy (např. zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, trestní předpisy).
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


  V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 2. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby, 
 • právní a daňový poradci. 
 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.


  VI. Vaše práva
 2. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 2. Pro případ, že budu chtít uplatni Vaše práva dle tohoto článku, se prosím obraťte na e-mailovou adresu: info@jonap.cz

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.