Sdílej a vyhraj

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Vyhrajte další pár bot

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOUTĚŽI 

Název Soutěže: Vyhrajte poukaz v hodnotě 2 000 Kč do našeho e-shopu („Soutěž“)

Doba konání Soutěže: od 1. 7. 2023 do do 31. 12. 2023

Místo konání Soutěže: Instagramový profil “@jonapky” (“IG Soutěže”)

POŘADATEL SOUTĚŽE

Tuto Soutěž pořádá a organizuje společnost JONAP - výroba obuvi  s.r.o., se sídlem PasekA 329, PSČ 783 97, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 45739, IČO: 29395739 („Pořadatel“). Pořadatel tímto stanovuje úplné podmínky a pravidla Soutěže, jejichž znění najdete na webu Pořadatele: jonap.cz (“Web”). 

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI 

 

Do Soutěže se může zapojit každá fyzická osoba starší 13 let, která vlastní alespoň 1 pár obuvi značky Jonap nebo Jampi (“Soutěžící”), a která splní podmínky soutěže. 

Soutěžící mladší 18 let se může Soutěže účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Pořadatel může po Soutěžícím kdykoliv žádat písemné doložení tohoto souhlasu. V případě, že Soutěžící mladší 18 let tento souhlas nedoloží, může Pořadatel takového Soutěžícího ze Soutěže bez náhrady vyloučit.

 Ze Soutěže může Pořadatel vyřadit Soutěžícího, který nesplní nebo poruší tyto podmínky Soutěže nebo pokud k tomu bude mít Pořadatel důvodné podezření. Soutěžící nesmí soutěžit podvodným způsobem a porušovat obecně závazné předpisy nebo dobré mravy. 

Pořadatel může po Soutěžícím  za účelem prokázání splnění podmínek účasti v Soutěži vyžadovat potvrzení o zakoupení páru obuvi značky Jonap nebo Jampi. 

Soutěžící nesmí za účelem účasti v Soutěži použít fotografii, jejímž autorem je třetí osoba. Soutěžící rovněž nesmí použít fotografii zachycující podobu třetí osoby bez jejího souhlasu. Porušení tohoto zákazu je soutěžení podvodným způsobem a Soutěžící může být za jejich porušení vyřazen ze Soutěže bez nároku na náhradu. 

JAK SOUTĚŽ PROBÍHÁ

Do Soutěže se Soutěžící zapojí pořízením fotografie, na které je zachyceno užívání obuvi značky Jonap nebo Jampi, jejím zveřejněním na instagramovém profilu Soutěžícího. Soutěžící poté k fotce přidá hastag přesně ve znění “#nosimJonap” a označí instagramový profil Pořadatele “@jonapky” (“Podmínky”).

Provedením výše uvedených kroků  splnil Soutěžící Podmínky Soutěže a Soutěžící je zařazen do výběru o nejlepší vítěznou fotografii. 

VÝHERCE A VÝHRA 

Výběr vítězné fotografie probíhá začátkem následující měsíce, kdy do hodnocení jsou zařazeny fotografie Soutěžících, kteří splnili veškeré Podmínky nejpozději v 23:59 posledního dne měsíce, za který se výběr vítězné fotografie provádí. 

 

Výherce je majitel vítězné fotografie, jejíž výběr je prováděn pověřeným zástupcem Pořadatele, který hodnotí originalitu a celkové provedení vítězné fotografie (“Výherce”). 

Výhrou v soutěži je poukaz na e-shop Pořadatele nacházející se na Webu v hodnotě 2 000,- Kč s dobou platnosti 12 měsíců od jeho vystavení (“Poukaz”). Poukaz je možné využít na jakékoliv zboží Pořadatele na Webu. Poukaz není vystaven na jméno a lze jej převést na jinou osobu. 

Výherce je po výběru vítězné fotografie kontaktován zástupcem Pořadatele prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu na profilu, na kterém byla zveřejněna vítězná fotografie Soutěžícího, kdy bude zástupcem pořadatele vyzván ke sdělení e-mailové adresy případně kontaktních údajů s adresou za účelem zaslání Výhry. Soutěžící bude kontaktován nejpozději do 7 dnů od vyhlášení Soutěže. Ostatní Soutěžící nebudou nijak vyrozuměni. 

V případě, že se ukáže, že Výherce porušil tyto podmínky Soutěže, pokud Výhru odmítne nebo nesdělí do 7 dnů od jeho kontaktování zástupcem Pořadatele své kontaktní údaje, může Pořadatel použít Výhru k jiným účelům.

Výhra bude zaslána e-mailem/prostřednictvím poštovních nebo jiných doručovacích služeb na doručovací adresu Výherce v České republice či na Slovensku do 10 dnů od sdělení údajů pro doručení Výhry. Nezastihne-li zásilka Výherce v místě doručovací adresy, Výherce bude obvyklým způsobem vyrozuměn. Pokud si Výherce zásilku včas nevyzvedne, bude odeslána zpět a propadne Pořadateli. Pořadatel ji v takovém případě může využít dle vlastního uvážení a Výherci ji opakovaně zasílat nemusí.

Pořadatel nenese odpovědnost za to, že se k Výherci informace o získání Výhry nedostane, ani za případné nedoručení, ztrátu nebo poškození Výhry. 

Výherci nemají právo požadovat místo Výhry žádná finanční ani jiná plnění. 

Účastí v Soutěži Soutěžícímu ani Výherci nevzniká právní nárok na Výhru a není možné ji právně vymáhat. 

Každý Výherce je oprávněn získat pouze jednu Výhru za celou dobu trvání Soutěže. 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

 • Souhlas pro účast v Soutěži

 

 Zapojením do Soutěže souhlasí Soutěžící (popř. jeho zákonný zástupce) se zpracováním svých osobních údajů, které jsou potřebné pro účast v Soutěži, evidenci Soutěžících, vyhodnocení Soutěže, komunikaci s Výherci a zaslání Výhry, tj. zejména jméno a příjmení, e-mailovou adresu a další údaje, které Soutěžící sdělí Organizátorovi např. v rámci vzájemné komunikace. Tyto údaje budou zpracovávány na dobu nezbytně nutnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu. Bez tohoto souhlasu se Soutěže nelze zúčastnit.

Výherce dále bere na vědomí, že jeho instagramový profil a jeho vítězná fotografie mohou být zároveň zveřejněny na IG Soutěže s oznámením o výhře v Soutěži a k tomuto dává svůj souhlas. 

Soutěžící může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účast v Soutěži kdykoliv zpět zasláním e-mailové zprávy na info@jonap.cz nebo dopisem na adresu sídla Pořadatele. V případě jeho zpětvzetí však nebude možné vyhodnotit jeho účast v Soutěži nebo jej informovat o Výhře.

 V případě Výherců budou osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, adresa pro zaslání Výhry a telefonní číslo) dále zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro doručení Výhry a dále po dobu 3 let od konce Doby konání Soutěže za účelem evidence předání Výhry na základě oprávněného zájmu Pořadatele.

 

 

 • Souhlas pro obchodní sdělení 

 

Zapojením do Soutěže souhlasí Soutěžící se zpracováním svých osobních údajů Pořadatelem, zejména svého jména, příjmení a e-mailové adresy pro možnost zasílání newsletterů týkajících se relevantní nabídky zboží a služeb Pořadatele.

 Pořadatel je správcem osobních údajů, přičemž údaje Soutěžících pro tento účel uchovává na dobu 3 let od udělení souhlasu.

Soutěžící může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro rozesílání newsletterů kdykoliv zpět zasláním e-mailové zprávy na info@jonap.cz nebo dopisem na adresu sídla Pořadatele.

 

 • Práva Soutěžícího v souvislosti s osobními údaji

 

Soutěžící (či Výherce) má v souladu s Nařízením GDPR tato práva:

 1. a)     požadovat informaci o rozsahu zpracování jeho osobních údajů Pořadatelem 
 2. b) vyžadovat přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit či požadovat omezení zpracování, 
 3. c) požadovat výmaz jeho osobních údajů,
 4. d) odvolat souhlas výše uvedeným postupem,
 5. e) právo vznést námitku, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Pořadatele,
 6. f)     na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 7. g) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 8. h)     na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení GDPR byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením GDPR. 

 

 • Zpracovatelé osobních údajů

 

   Do zpracování osobních údajů Pořadatel zapojuje tyto zpracovatele:

 • svého oprávněného zástupce, který zajišťuje vyhodnocování soutěže, 
 • provozovatele služby e-mail marketingu. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Svou účastí v Soutěži souhlasí každý Soutěžící s těmito soutěžními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

 Pořadatel neodpovídá za funkčnost IG Soutěže ani za jiné technické problémy při přenosu dat na internetu nebo škody způsobené selháním systémů nebo programového vybavení, které Pořadatel neovlivní.

Pořadatel a Organizátor mohou tyto podmínky kdykoliv změnit, a to i v Době konání Soutěže, Soutěž tedy mohou zkrátit, přerušit, zrušit nebo změnit Výhry. Pokud dojde ke změně těchto podmínek, bude jejich aktuální znění nahráno na stejné místo, kde se nachází i tyto podmínky včetně vyznačení změn.

Soutěžící nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži.

Tyto podmínky se řídí právním řádem ČR a nabývají účinnosti dne 1. 7. 2023.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně Soutěže se Soutěžící mohou obrátit na e-mailovou adresu info@jonap.cz.

 

V Pasece, dne 1. 7. 2023